چت
کد کاربری :

f24-11758

تاریخ عضویت :

04 خرداد، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی ورق گرم (سیاه) تیرآهن نبشی ورق روغنی (سرد) شمش و تختال ...

کد کاربری :

f24-11157

تاریخ عضویت :

12 بهمن، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه) نبشی مواد معدنی ورق گالوانیزه ...

کد کاربری :

f24-11148

تاریخ عضویت :

11 بهمن، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن شمش و تختال پروفیل میلگرد نبشی ورق گرم (سیاه) ...

کد کاربری :

f24-10929

تاریخ عضویت :

01 دی، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن تیرآهن هاش میلگرد میلگرد ساده نبشی ناودانی ...

کد کاربری :

f24-10650

تاریخ عضویت :

15 آبان، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

کارخانه :

ورق گالوانیزه ورق روغنی (سرد) ورق اسید شویی

خدمات بازرگانی :

ورق اسید شویی تیرآهن شمش و تختال پروفیل لوله صنعتی میلگرد ...

کد کاربری :

f24-5475

تاریخ عضویت :

26 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

میلگرد نبشی

کد کاربری :

f24-3406

تاریخ عضویت :

15 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن ناودانی نبشی تیرآهن هاش ورق گرم (سیاه) میلگرد ...

کد کاربری :

f24-3006

تاریخ عضویت :

24 فروردین، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه پروفیل تیرآهن میلگرد ...

کد کاربری :

f24-2627

تاریخ عضویت :

23 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

نبشی ناودانی تولیدات و مصنوعات فلزی

کد کاربری :

f24-547

تاریخ عضویت :

02 آبان، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

کارخانه :

نبشی تیرآهن ناودانی

خدمات بازرگانی :

نبشی ناودانی تیرآهن

کد کاربری :

f24-534

تاریخ عضویت :

01 آبان، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن فلزات آلیاژی پروفیل میلگرد نبشی ورق گرم (سیاه) ...

کد کاربری :

f24-387

تاریخ عضویت :

05 مهر، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

کارخانه :

پروفیل نبشی فلزات غیر آهنی فلزات غیر آهنی

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه

کد کاربری :

f24-16945

تاریخ عضویت :

16 آذر، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) لوله مبلی استیل تیرآهن میلگرد پروفیل ...

کد کاربری :

f24-15202

تاریخ عضویت :

14 فروردین، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

قم - قم

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) میلگرد تیرآهن پروفیل تیرآهن هاش نبشی ...

کد کاربری :

f24-14589

تاریخ عضویت :

08 آذر، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

میلگرد پروفیل نبشی ناودانی تیرآهن ورق گرم (سیاه) ...

کد کاربری :

f24-14029

تاریخ عضویت :

19 مرداد، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد استیل تولیدات و مصنوعات فلزی پروفیل z (زد) تیرآهن تیرآهن هاش ...

کد کاربری :

f24-12929

تاریخ عضویت :

11 دی، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

پروفیل z (زد) تیرآهن تیرآهن هاش ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه ورق روغنی (سرد) ...

کد کاربری :

f24-11891

تاریخ عضویت :

30 خرداد، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

کارخانه :

لوله صنعتی قوطی ستونی ناودانی میلگرد ساده تیرآهن ورق گرم (سیاه) ...

خدمات بازرگانی :

پروفیل سایر لوله ها نبشی ناودانی تیرآهن ورق گرم (سیاه) ...

کد کاربری :

f24-9007

تاریخ عضویت :

07 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

انواع توری

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی

کد کاربری :

f24-8008

تاریخ عضویت :

11 خرداد، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق اسید شویی ورق گالوانیزه تیرآهن میلگرد ...

کد کاربری :

f24-4688

تاریخ عضویت :

22 آبان، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

پروفیل میلگرد ورق گرم (سیاه) تیرآهن نبشی پروفیل z (زد) ...

کد کاربری :

f24-4677

تاریخ عضویت :

22 آبان، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

کارخانه :

تولیدات و مصنوعات فلزی

خدمات بازرگانی :

ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه ورق گرم (سیاه) تیرآهن نبشی پروفیل ...

کد کاربری :

f24-14265

تاریخ عضویت :

27 شهریور، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

نبشی ناودانی میلگرد

کد کاربری :

f24-14013

تاریخ عضویت :

14 مرداد، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

تیرآهن میلگرد نبشی لوله صنعتی ناودانی لوله داربستی ...

کد کاربری :

f24-11786

تاریخ عضویت :

09 خرداد، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

میلگرد تیرآهن نبشی ناودانی

کد کاربری :

f24-8121

تاریخ عضویت :

18 خرداد، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

تولیدات و مصنوعات فلزی

خدمات بازرگانی :

لوله مانیسمان نبشی پروفیل استیل تولیدات و مصنوعات فلزی لوله گالوانیزه ...

کد کاربری :

f24-10366

تاریخ عضویت :

08 مهر، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

میلگرد نبشی ناودانی تیرآهن

کد کاربری :

f24-10180

تاریخ عضویت :

30 شهریور، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

استیل پروفیل تیرآهن تیرآهن لانه زنبوری تیرآهن هاش فلزات آلیاژی ...

کد کاربری :

f24-5098

تاریخ عضویت :

16 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه) پروفیل لوله صنعتی نبشی ...

کد کاربری :

f24-1182

تاریخ عضویت :

29 دی، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن ورق گرم (سیاه) نبشی پروفیل لوله صنعتی

×