چت

سبحان مسلمی

همراه فولاد تپور

50%
جزئیات...
ورق اسید شویی
05 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق اسید شویی کیفیت w22

ورق اسید شویی 3 کیفیت w22 (عرض مهم نیست)فولاد مبارکه یک ظرفیت خریداریم.

×