فولاد داتیس سپاهان

مهندس امیر حسین رفیعی

77%

خرید ورق گرم - RFQ-6061

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق سیاه 6 و 8 عرض 1500 فولاد از هر کدام یک ظرفیت خریداریم.

26 مرداد، 1401