درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-27015

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق های 6*1/5 ضخامت های 8و 6و 10 /// 8 تعداد 60 برگ //6 تعداد 75 برگ /// 10 تعداد 15 برگ // قیمت هم به شیت هم به رول

13 اردیبهشت، 1399