چت
میلگرد
01 تیر، 1401 2 سال پیش

خرید میلگرد

خریدار میلگرد 12 و 14 به میزان 12 تن هستیم.

×