چت

سبحان مسلمی

همراه فولاد تپور

50%
جزئیات...
ورق اسید شویی
27 اردیبهشت، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق اسیدشویی

خریدار ورق اسیدشویی مبارکه ضخامت ۳هرعرضی کیفیت w22 هستم.

×