درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-22891

دسته محصولات :

تولیدات و مصنوعات فلزی

گندله شکسته یا درجه دو خرید داریم

فایلهای ضمیمه :
16 بهمن، 1398