درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-20429

دسته محصولات :

نبشی و ناودانی

"نبشی نمره 4 _ 20 شاخه، نبشی 10_ 120 متر_ 6 شاخه ، نبشی اهنی 3_ 120 متر _ 6 شاخه ، نبشی 5 _ 240 متر _40 شاخه_ 6 متری، نادونی 10 _ 150 متر _ 25 شاخه_ 6 متری

15 دی، 1398