درخواست خرید میلگرد - RFQ-20413

دسته محصولات :

میلگرد آجدار

"میلگرد 10-- 240 متر_ 20 شاخه ، 12- 240 متر_ 20 شاخه ، 14- 1200 متر _ 100 شاخه ، 16- 600متر _ 50 شاخه، 18- 420متر_ 35 شاخه، 20- 60 متر _ 5 شاخه "

15 دی، 1398