درخواست خرید سایر فلزات - RFQ-20149

دسته محصولات :

سایر فلزات

"گاردریل-دوموج-3 میل-طول417 فولاد مبارکه-20 تن مشخصات پایهipe12 - طول160 همراه با کلیه مطلقات"

11 دی، 1398