کسری فولاد سپاهان

مسعود صالحی نژاد

56%

ورق 20 اکسین عرض 1/5

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

2 ظرفیت

10 بهمن، 1397