میلگرد آجدار
12 تیر، 1400 2 سال پیش

خریدار میلگرد

خریدار ۱-میلگرد سایز ۱۶ ۱۵۰ تن ۲-میلگرد سایز ۲۰ ۶۰ تن ۳-میلگرد سایز ۸ ۱۵ تن ۴-میلگرد سایز ۱۴ ۶۰ تن

×