علیرضا آذرنیوار

ذوب آهن مهیار

51%
جزئیات...
پروفیل
18 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار قوطی مربعی صادراتی

خریدار قوطی مربعی صادراتی برای باکو ۴*۴ مقدار ۱۰۰ تن ۶*۶ مقدار ۱۰۰ تن ۸*۸ مقدار ۱۰۰ تن ۱۰*۱۰ مقدار ۱۰۰ تن

×