علی شاه حیدر

شاه حیدر

44%
جزئیات...
پروفیل
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار پروفیل

خریدار ۱۵تن پروفیل ضخامت ۱/۸ درابعاد ۲۰/۲۰ و ۴۰/۴۰ و ۸۰/۴۰ و ۶۰/۴۰ و ۶۰/۳۰ و ۳۰/۵۰

×