چت

سبحان مسلمی

همراه فولاد تپور

50%
جزئیات...
ورق اسید شویی
13 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق اسید

خریدار ورق اسیدشویی ضخامت ۲ کیفیت SG255 و ورق اسیدشویی ضخامت ۴کیفیتw22

×