سپاهان صنعت فضاکار

حمید کراقلی

23%
جزئیات...
پروفیل نبشی
26 اسفند، 1399 2 سال پیش

خرید به صورت فوری

لیست زیر برای قبل تعطیلات مورد نیاز است. پروفیل 8*4 سبک 240 شاخه پروفیل 3*6 سبک 50 شاخه پروفیل 2*6 سبک 15 شاخه قوطی 2*2 سبک 20 شاخه قوطی 13*13 سبک 7 شاخه ناودانی 10 سبک 15 شاخه ناودانی 14 سبک 3 شاخه نبشی 8 سبک 6 شاخه هاشمی 09137119223

×