چت
ورق روغنی (سرد)
13 تیر، 1402 10 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی به شرح زیر : ضخامت 1 عرض 1250 کیفیت dc04 ضخامت 1.25 عرض 1000 کیفیت dc04 ضخامت 1.8 عرض متفرقه کیفیت dc04انبار اصفهان/تهران/سایر ورقها حتما باید با تاریخ زیر6 ماه باشد.

×