چت

ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 53,000

ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 52,000

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 53,000

ورق گالوانیزه رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 53,200

ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق رنگی قرمز 0.48 عرض 1.25 فولاد بهمن

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق رنگی آبی 0.48 عرض 1.25 فولاد بهمن

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق رنگی نارنجی 0.48 عرض 1.25 فولاد بهمن

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 8 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 49,500

ورق سیاه 10 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 45,000

ورق سیاه 12 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,200

ورق سیاه 15 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 40,500

ورق سیاه 20 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,500

ورق سیاه 25 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,200

ورق سیاه 30 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,000

ورق سیاه 35 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,700

ورق سیاه 40 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 34,500

ورق سیاه 45 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 33,500

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 33,500

ورق سیاه 10 شیت 1.25*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,000

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,000

ورق سیاه 20 شیت 1.25*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 32,600

ورق سیاه 20 شیت 1.5*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 33,600

ورق سیاه 25 شیت 1.25*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 32,600

ورق سیاه 25 شیت 1.5*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 33,600

ورق سیاه 30 شیت 1.5*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 33,600

ورق سیاه 35 شیت 1.5*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 33,600

ورق سیاه 40 شیت 1.5*6 کاویان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 33,600

ورق سیاه 2 عرض 1000 گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 40,700

ورق سیاه 3 عرض 1000 گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,800

ورق سیاه 4 عرض 1000 گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 35,500

ورق سیاه 5 عرض 1000 گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 6 عرض 1000 گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 8 عرض 1000 گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 10 عرض 1000 گیلان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 0

ورق سیاه 2 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 45,100

ورق سیاه 2 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 43,200

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 44,200

ورق سیاه 2.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 42,500

ورق سیاه 3 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 46,500

ورق سیاه 3 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 43,200

ورق سیاه 4 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 45,400

ورق سیاه 4 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 43,200

ورق سیاه 6 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 46,900

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 46,400

ورق سیاه 10 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 46,200

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 45,500

ورق سیاه 15 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 43,700

ورق سیاه 5 عرض 1.5 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 45,600

ورق سیاه 3 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 47,500

ورق روغنی 0.7 عرض 1 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,600

ورق روغنی 0.7 عرض 1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,400

ورق روغنی 0.8 عرض 1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 40,400

ورق روغنی 0.8 عرض 1 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,400

ورق روغنی 1 عرض 1 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,400

ورق روغنی 1.25 عرض 1 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,400

ورق روغنی 1.25 عرض 1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,400

ورق روغنی 1.5 عرض 1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,400

ورق روغنی 1.5 عرض 1 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,400

ورق روغنی 2 عرض 1 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,400

ورق روغنی 2 عرض 1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,400

ورق روغنی 0.6 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,200

ورق روغنی 0.6 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,500

ورق روغنی 0.7 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,300

ورق روغنی 0.7 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,300

ورق روغنی 0.8 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 42,100

ورق روغنی 0.8 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 40,100

ورق روغنی 0.9 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 40,900

ورق روغنی 0.9 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 42,400

ورق روغنی 1 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,500

ورق روغنی 1 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,500

ورق روغنی 1.2 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,300

ورق روغنی 1.2 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,300

ورق روغنی 1.5 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,300

ورق روغنی 1.5 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,300

ورق روغنی 2 عرض 1.25 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,300

ورق روغنی 2 عرض 1 فولاد غرب آسیا

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 41,300

ورق روغنی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 47,500

ورق روغنی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 47,200

ورق روغنی 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 42,500

ورق روغنی 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 45,000

ورق روغنی 0.8 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 43,200

ورق روغنی 0.8 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 43,000

ورق روغنی 1.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 42,200

ورق روغنی 1.25 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 42,400

ورق روغنی 2 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 42,900

ورق روغنی 0.7 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 44,000

ورق روغنی 0.7 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 43,600

ورق روغنی 0.9 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 43,500

ورق روغنی 0.9 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 43,000

ورق روغنی 1 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 43,000

ورق روغنی 1 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 43,000

ورق روغنی 1.5 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 42,200

ورق روغنی 2 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 42,900

ورق روغنی 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 49,400

ورق روغنی 1.25 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 42,500

تختال (اسلب) ضخامت 200 میلیمتر

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 212,659

ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 45,400

ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 45,400
×