ضایعات کاشانی (کاشانی) - 9633

ضایعات کاشانی

کاشانی

36%
جزئیات...
نام شرکت :

ضایعات کاشانی

نام مدیر عامل :

کاشانی

کد کاربری :

f24-9633

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خرید و فروش ضایعات

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)