اعلام موجودی فهیمی (دژگستر) - 9522

ورق گالوانیزه و رنگی
18 آبان، 1400 2 سال پیش

ورق گالوانیزه و رنگی 30 شهریور (کد : 28027)

"دژگستر فروش ورق گالوانیزه و رنگی خدمات سوله پوشش شیروانی فروش ورق گالوانیزه و رنگی عایق پشم شیشه و پشم سنگ ورق و شیت کارتن پلاست 02155446148"

ورق گالوانیزه و رنگی
04 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 29 شهریور (کد : 27839)

"دژگستر فروش ورق گالوانیزه و رنگی خدمات سوله پوشش شیروانی فروش ورق گالوانیزه و رنگی عایق پشم شیشه و پشم سنگ ورق و شیت کارتن پلاست 02155446148"

ورق گالوانیزه و رنگی
28 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 28 شهریور (کد : 27706)

"دژگستر فروش ورق گالوانیزه و رنگی خدمات سوله پوشش شیروانی فروش ورق گالوانیزه و رنگی عایق پشم شیشه و پشم سنگ ورق و شیت کارتن پلاست 02155446148"

ورق گالوانیزه و رنگی
27 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 27 شهریور (کد : 27556)

"دژگستر فروش ورق گالوانیزه و رنگی خدمات سوله پوشش شیروانی فروش ورق گالوانیزه و رنگی عایق پشم شیشه و پشم سنگ ورق و شیت کارتن پلاست 02155446148"

ورق گالوانیزه و رنگی
24 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 24 شهریور (کد : 27417)

"دژگستر فروش ورق گالوانیزه و رنگی خدمات سوله پوشش شیروانی فروش ورق گالوانیزه و رنگی عایق پشم شیشه و پشم سنگ ورق و شیت کارتن پلاست 02155446148"

ورق گالوانیزه و رنگی
23 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 23 شهریور (کد : 27303)

"دژگستر فروش ورق گالوانیزه و رنگی خدمات سوله پوشش شیروانی فروش ورق گالوانیزه و رنگی عایق پشم شیشه و پشم سنگ ورق و شیت کارتن پلاست 02155446148"

ورق گالوانیزه و رنگی
22 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 22 شهریور (کد : 27180)

"دژگستر فروش ورق گالوانیزه و رنگی خدمات سوله پوشش شیروانی فروش ورق گالوانیزه و رنگی عایق پشم شیشه و پشم سنگ ورق و شیت کارتن پلاست 02155446148"

ورق گالوانیزه و رنگی
21 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 21 شهریور (کد : 27053)

"دژگستر فروش ورق گالوانیزه و رنگی خدمات سوله پوشش شیروانی فروش ورق گالوانیزه و رنگی عایق پشم شیشه و پشم سنگ ورق و شیت کارتن پلاست 02155446148"

ورق گالوانیزه و رنگی
20 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 20 شهریور (کد : 26918)

"دژگستر فروش ورق گالوانیزه و رنگی خدمات سوله پوشش شیروانی فروش ورق گالوانیزه و رنگی عایق پشم شیشه و پشم سنگ ورق و شیت کارتن پلاست 02155446148"

ورق گالوانیزه و رنگی
17 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 17 شهریور (کد : 26716)

"دژگستر فروش ورق گالوانیزه و رنگی خدمات سوله پوشش شیروانی فروش ورق گالوانیزه و رنگی عایق پشم شیشه و پشم سنگ ورق و شیت کارتن پلاست 02155446148"

ورق گالوانیزه و رنگی
13 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 13 شهریور (کد : 26327)

"دژگستر فروش ورق گالوانیزه و رنگی خدمات سوله پوشش شیروانی فروش ورق گالوانیزه و رنگی عایق پشم شیشه و پشم سنگ ورق و شیت کارتن پلاست 02155446148"

تولیدات و مصنوعات فلزی
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تولیدات و مصنوعات فلزی کد : 36395 31 شهریور (کد : 10550)

بازرگانی دژگستر موجودی پشم شیشه از یک رول تا 10000 رول اماده بارگیری دو اینچ فویلدار www.dejgostar.ir

×