نام :

امیر افشار

نام تجاری :

ضایعات اهن

کد کاربری :

f24-9500

وب سایت :

ایمیل :

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ضایعات اهن

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید