چت

میلگرد ذوبی 14 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,900

میلگرد ذوبی 16 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,900

میلگرد ذوبی 18 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,400

میلگرد ذوبی 20 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,700

میلگرد ذوبی 22 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,400

میلگرد ذوبی 25 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,900

ورق روغنی 0.5 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 55,400

ورق روغنی 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 56,300

ورق روغنی 0.6 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 54,800

ورق روغنی 0.6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 54,800

ورق روغنی 0.8 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 55,000

ورق روغنی 0.8 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 52,320

ورق روغنی 1.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 52,320

ورق روغنی 1.25 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 52,320

ورق روغنی 0.7 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 53,610

ورق روغنی 0.7 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 53,610

ورق روغنی 0.9 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 52,320

ورق روغنی 0.9 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 52,320

ورق روغنی 1 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 52,320

ورق روغنی 1 عرض 1.25 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 52,320

ورق روغنی 1.5 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 52,320

ورق روغنی 1.25 عرض 1 فولاد مبارکه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 52,320

ورق روغنی 0.4 عرض 1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 56,180

ورق روغنی 0.4 عرض 1 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 56,280

ورق روغنی 0.5 عرض 1 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 53,810

ورق روغنی 0.5 عرض 1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 53,810

ورق روغنی 0.6 عرض 1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 53,210

ورق روغنی 0.6 عرض 1 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 52,820

ورق روغنی 0.7 عرض 1 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 53,500

ورق روغنی 0.7 عرض 1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 52,900

ورق روغنی 0.8 عرض 1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,500

ورق روغنی 0.8 عرض 1 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 52,900

ورق روغنی 0.9 عرض 1 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,500

ورق روغنی 0.9 عرض 1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,030

ورق روغنی 1 عرض 1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,030

ورق روغنی 1 عرض 1 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,030

ورق روغنی 1.25 عرض 1 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,030

ورق روغنی 1.25 عرض 1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,030

ورق روغنی 1.5 عرض 1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,030

ورق روغنی 1.5 عرض 1 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,030

ورق رنگی آبی 0.5 عرض1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 55,900

ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 55,900

ورق رنگی سبز 0.5 عرض1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 56,400

ورق رنگی نارنجی 0.5 عرض1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 55,900

ورق رنگی قرمز 0.5 عرض1.25 هفت الماس

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 56,400

ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1.25 روی اندود کاوه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 59,000

ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1 روی اندود کاوه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 57,800

ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1 روی اندود کاوه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 56,800

ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 روی اندود کاوه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 56,800

ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 روی اندود کاوه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 54,800

ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1 روی اندود کاوه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 54,800

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 روی اندود کاوه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,100

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 روی اندود کاوه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,800

ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1.25 روی اندود کاوه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,300

ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1 روی اندود کاوه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 50,600

ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1 روی اندود کاوه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,600

ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1.25 روی اندود کاوه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 52,300

ورق گالوانیزه 1 عرض 1.25 روی اندود کاوه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 54,800

ورق گالوانیزه 1 عرض 1 روی اندود کاوه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,800

ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1 روی اندود کاوه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,800

ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1.25 روی اندود کاوه

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 53,800

ورق گالوانیزه 2 عرض 1 فولاد شهریار تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 60,500

ورق گالوانیزه 2 عرض 1.25 فولاد شهریار تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 59,950

ورق گالوانیزه 3 عرض 1 فولاد شهریار تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 54,600

ورق گالوانیزه 3 عرض 1.25 فولاد شهریار تبریز

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 54,600

ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 58,000

ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 59,200

ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 57,000

ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 57,000

ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 55,000

ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 55,000

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 52,000

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,300

ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 50,800

ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 52,500

ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,800

ورق گالوانیزه 1 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 52,000

ورق گالوانیزه 1 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 55,000

ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 54,000

ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 52,000

ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 54,000

ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 55,000

ورق گالوانیزه 2 عرض 1 فولاد امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 60,500

ورق گالوانیزه 2 عرض 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 60,500

ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1.25 سمنان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 59,000

ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1 سمنان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 57,800

ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1.25 سمنان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 56,800

ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1 سمنان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 56,800

ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1 سمنان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 54,800

ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1.25 سمنان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 54,800

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1.25 سمنان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,800

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1 سمنان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,100

ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1 سمنان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 50,600

ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1.25 سمنان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,300

ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1.25 سمنان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 52,300

ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1 سمنان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,600

ورق گالوانیزه 1 عرض 1 سمنان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,800

ورق گالوانیزه 1 عرض 1.25 سمنان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 54,800

ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1.25 سمنان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 53,800

ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1 سمنان

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 51,800
×