اسپاد فولاد آسیا

علی اسداللهی

80%
جزئیات...

اعلام موجودی اسپاد فولاد آسیا (علی اسداللهی) - 837

مواد معدنی
25 خرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 25 خرداد (کد : 62224)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......) ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
24 خرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 24 خرداد (کد : 62175)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......)لینک👈👈https://www.instagram.com/p/CtbP860tyM_/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
23 خرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 23 خرداد (کد : 61937)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......)لینک👈👈https://www.instagram.com/p/CtbP860tyM_/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
22 خرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 22 خرداد (کد : 61793)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......)لینک👈👈https://www.instagram.com/p/CtLtCCft12h/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
21 خرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 21 خرداد (کد : 61665)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......)لینک👈👈https://www.instagram.com/p/CtWAb-ttGrK/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
18 خرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 18 خرداد (کد : 61396)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......) ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

شمش و تختال
17 خرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی شمش 17 خرداد (کد : 61348)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......)لینک👈👈 https://www.instagram.com/p/CtL-Fvmt8R_/?igshid=MmJiY2I4NDBkZg== ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
17 خرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 17 خرداد (کد : 61347)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......)لینک👈👈 https://www.instagram.com/p/CtL-Fvmt8R_/?igshid=MmJiY2I4NDBkZg== ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
16 خرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 16 خرداد (کد : 61137)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......)لینک👈👈https://www.instagram.com/p/CtJRZ6PNFNv/?igshid=MmJiY2I4NDBkZg== ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
11 خرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 11 خرداد (کد : 60967)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......) ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
10 خرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 10 خرداد (کد : 60810)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......)لینک👈👈https://www.instagram.com/reel/Cs5tm4DOVw2/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ== ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
09 خرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 09 خرداد (کد : 60659)

https://www.instagram.com/reel/C#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......)لینک👈👈https://www.instagram.com/reel/Cs0RSUoLj0o/?igshid=MmJiY2I4NDBkZg== ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837s0RSUoLj0o/?igshid=MmJiY2I4NDBkZg==

مواد معدنی
06 خرداد، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 06 خرداد (کد : 60250)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......)لینک👈👈https://www.instagram.com/p/CsvYkbQtaYN/?igshid=MmJiY2I4NDBkZg== ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
04 خرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 04 خرداد (کد : 60149)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......) ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
03 خرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 03 خرداد (کد : 60092)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......)لینک👈👈https://www.instagram.com/p/Csno7IttZmk/?igshid=MmJiY2I4NDBkZg== ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
02 خرداد، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 02 خرداد (کد : 60029)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......)لینک👈👈https://www.instagram.com/p/CslAkwyNtHE/?igshid=MmJiY2I4NDBkZg== ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
31 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 31 اردیبهشت (کد : 59772)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......)لینک👈👈https://www.instagram.com/p/CsgAr7utS2U/?igshid=MmJiY2I4NDBkZg== ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
30 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 30 اردیبهشت (کد : 59665)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......)لینک👈👈https://www.instagram.com/p/Csdjb5dt47D/?igshid=MmJiY2I4NDBkZg== ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
28 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 28 اردیبهشت (کد : 59547)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......) ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
27 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 27 اردیبهشت (کد : 59495)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......)لینک👈👈https://www.instagram.com/p/CsN13kZNeYF/ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
25 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 25 اردیبهشت (کد : 59396)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......)لینک👈👈https://www.instagram.com/p/CrxraBaNdmg/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ== ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
24 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 24 اردیبهشت (کد : 59248)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......)لینک👈👈https://www.instagram.com/p/CsN13kZNeYF/ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

شمش و تختال
23 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی شمش 23 اردیبهشت (کد : 59196)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......)لینک👈👈https://www.instagram.com/reel/CsLb5bEMSB9/ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
21 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 21 اردیبهشت (کد : 59096)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......) ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
20 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 20 اردیبهشت (کد : 59055)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......) لینک👈👈https://www.instagram.com/p/CsDsRAMt7qe/☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

شمش و تختال
20 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی شمش 20 اردیبهشت (کد : 59050)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......) ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
19 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 19 اردیبهشت (کد : 58928)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......) ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

شمش و تختال
18 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی شمش 18 اردیبهشت (کد : 58507)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......) لینک 👈👈https://www.instagram.com/reel/Cr-YwUCuyTq/☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

مواد معدنی
17 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 17 اردیبهشت (کد : 58365)

#اسپادفولادآسیا🔹تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......) لینک👈👈https://www.instagram.com/p/Cr768bWt9DM/ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

شمش و تختال
17 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی شمش 17 اردیبهشت (کد : 58361)

#اسپادفولادآسیا🛑 فروش⬅️شمش مبدا: اشتهارد سايز: ۱۵۰x۱۵۰ آناليز: 3/5SP طول: ۱۲ متر مقدار: ۵۰۰ تن آماده بارگیری قیمت: تماس ⬅️شمش مبدا: یزد سايز: ۱۵۰x۱۵۰ آناليز: 5SP طول: ۶ متر مقدار: ۵۰۰ تن آماده بارگیری قیمت: تماس ⬅️شمش مبدا: یزد سايز: ۱۲۵x۱۲۵ آناليز: 5SP طول: ۱۲ متر مقدار: ۵۰۰ تن آماده بارگیری قیمت: تماس ⬅️شمش (قوسی) مبدا: خوزستان سايز: ۱۵۰x۱۵۰ آناليز: 5SP طول: ۱۲ متر مقدار: ۵۰۰ تن آماده بارگیری قیمت: تماس☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴ ☎️  ۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷@SpadFoulad https://foolad24.com/profile/837

×