اعلام موجودی گریز ذوب () - 8294

شمش و تختال
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار شمش کد : 30141 01 تیر (کد : 7067)

فروش شمش چدن داکتیل فروش شمش چدن خاکستری با آنالیز مشخص با تناژ دلخواه تحویل انبار اصفهان هماهنگی برای تحویل در محل خریدار انجام می شو

×