بازرگانی ناظم

محمد حسین ناظم بافقی

60%
جزئیات...

اعلام موجودی بازرگانی ناظم (محمد حسین ناظم بافقی) - 7366

میلگرد آجدار
13 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 13 شهریور (کد : 26412)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad۲۴.com/profile/۷۳۶۶

میلگرد آجدار
10 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 10 شهریور (کد : 26271)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad۲۴.com/profile/۷۳۶۶

میلگرد آجدار
09 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 09 شهریور (کد : 26023)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad۲۴.com/profile/۷۳۶۶

میلگرد آجدار
08 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 08 شهریور (کد : 25771)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad۲۴.com/profile/۷۳۶۶

میلگرد آجدار
07 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 07 شهریور (کد : 25520)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad24.com/profile/7366

میلگرد آجدار
06 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 06 شهریور (کد : 25468)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad۲۴.com/profile/۷۳۶۶

میلگرد آجدار
04 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 04 شهریور (کد : 25349)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad24.com/profile/7366

میلگرد آجدار
03 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 03 شهریور (کد : 25308)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad۲۴.com/profile/۷۳۶۶

میلگرد آجدار
02 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 02 شهریور (کد : 25195)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad۲۴.com/profile/۷۳۶۶

میلگرد آجدار
01 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 01 شهریور (کد : 25090)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad۲۴.com/profile/۷۳۶۶

میلگرد آجدار
31 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 31 مرداد (کد : 24959)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad۲۴.com/profile/۷۳۶۶

میلگرد آجدار
24 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 24 مرداد (کد : 24789)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad۲۴.com/profile/۷۳۶۶

میلگرد آجدار
23 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 23 مرداد (کد : 24718)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad۲۴.com/profile/۷۳۶۶

میلگرد آجدار
20 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 20 مرداد (کد : 24586)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad۲۴.com/profile/۷۳۶۶

میلگرد آجدار
19 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 19 مرداد (کد : 24407)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad۲۴.com/profile/۷۳۶۶

میلگرد آجدار
18 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 18 مرداد (کد : 24195)

❇️ گروه بازرگانی ناظم 📣اعلام قیمت فولاد سیرجان 📆دوشنبه 18 مرداد 1400 🔹میلگرد 8 آجدار ⬅️ —— 🔹میلگرد 10 آجدار ⬅️ —— 🔹میلگرد 12 آجدار ⬅️ 170.000 🔹میلگرد 14 آجدار ⬅️ 168.000 🔹میلگرد 16 آجدار ⬅️ 168.000 🔹میلگرد 18 آجدار ⬅️ 166.500 🔹میلگرد 20 آجدار ⬅️ 166.500 🔹میلگرد 22 آجدار ⬅️ 166.500 🔹میلگرد 25 آجدار ⬅️ 166.500 🔹میلگرد 28 آجدار ⬅️ 166.500 🔹میلگرد 32 آجدار ⬅️ 166.500 قیمت‌ها با تایید می‌باشد. شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 03538269404 📞 03538269405 📲 09122349834 🆔 @steelnazemz

میلگرد آجدار
18 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 18 مرداد (کد : 24193)

❇️ گروه بازرگانی ناظم 📣اعلام قیمت فولاد ابرکوه 📆دوشنبه 18 مرداد 1400 🔹میلگرد 8 آجدار ⬅️ —— 🔹میلگرد 10 آجدار ⬅️ —— 🔹میلگرد 12 آجدار ⬅️ 171.500 🔹میلگرد 14 آجدار ⬅️ 169.000 🔹میلگرد 16 آجدار ⬅️ 169.000 🔹میلگرد 18 آجدار ⬅️ 167.500 🔹میلگرد 20 آجدار ⬅️ 167.500 🔹میلگرد 22 آجدار ⬅️ 167.500 🔹میلگرد 25 آجدار ⬅️ 167.500 🔹میلگرد 28 آجدار ⬅️ 167.500 🔹میلگرد 32 آجدار ⬅️ 167.500 قیمت‌ها با تایید می‌باشد. شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 03538269404 📞 03538269405 📲 09122349834 🆔 @steelnazemz

میلگرد آجدار
17 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 17 مرداد (کد : 24034)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad۲۴.com/profile/۷۳۶۶

میلگرد آجدار
16 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 16 مرداد (کد : 23867)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad۲۴.com/profile/۷۳۶۶

میلگرد آجدار
13 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 13 مرداد (کد : 23625)

❇️ گروه بازرگانی ناظم 📣اعلام قیمت فولاد ابرکوه 📆چهارشنبه 13 مرداد 1400 🔹میلگرد 8 آجدار ⬅️ —— 🔹میلگرد 10 آجدار ⬅️ —— 🔹میلگرد 12 آجدار ⬅️ 174.000 🔹میلگرد 14 آجدار ⬅️ 171.000 🔹میلگرد 16 آجدار ⬅️ 171.000 🔹میلگرد 18 آجدار ⬅️ 170.000 🔹میلگرد 20 آجدار ⬅️ 170.000 🔹میلگرد 22 آجدار ⬅️ 170.000 🔹میلگرد 25 آجدار ⬅️ 170.000 🔹میلگرد 28 آجدار ⬅️ 170.000 🔹میلگرد 32 آجدار ⬅️ 170.000 قیمت‌ها با تایید می‌باشد. شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 03538269404 📞 03538269405 📲 09122349834 🆔 @steelnazemz

میلگرد آجدار
13 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 13 مرداد (کد : 23624)

❇️ گروه بازرگانی ناظم 📣اعلام قیمت فولاد بافق 📆چهارشنبه 13 مرداد 1400 🔹میلگرد 8 آجدار ⬅️ —— 🔹میلگرد 10 آجدار ⬅️ 179.500 🔹میلگرد 12 آجدار ⬅️ 176.500 🔹میلگرد 14 آجدار ⬅️ 172.800 🔹میلگرد 16 آجدار ⬅️ 172.800 🔹میلگرد 18 آجدار ⬅️ 171.500 🔹میلگرد 20 آجدار ⬅️ 171.500 🔹میلگرد 22 آجدار ⬅️ 171.500 🔹میلگرد 25 آجدار ⬅️ 171.500 🔹میلگرد 28 آجدار ⬅️ 171.500 🔹میلگرد 32 آجدار ⬅️ 171.500 قیمت‌ها با تایید می‌باشد. شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 03538269404 📞 03538269405 📲 09122349834 🆔 @steelnazemz

میلگرد آجدار
12 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 12 مرداد (کد : 23406)

❇️ گروه بازرگانی ناظم 📣اعلام قیمت فولاد بافق 📆سه شنبه 12 مرداد 1400 🔹میلگرد 8 آجدار ⬅️ —— 🔹میلگرد 10 آجدار ⬅️ —— 🔹میلگرد 12 آجدار ⬅️ —— 🔹میلگرد 14 آجدار ⬅️ 174.500 🔹میلگرد 16 آجدار ⬅️ —— 🔹میلگرد 18 آجدار ⬅️ 173.000 🔹میلگرد 20 آجدار ⬅️ 173.000 🔹میلگرد 22 آجدار ⬅️ 173.000 🔹میلگرد 25 آجدار ⬅️ 174.000 🔹میلگرد 28 آجدار ⬅️ 173.000 🔹میلگرد 32 آجدار ⬅️ —— قیمت‌ها با تایید می‌باشد. شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 03538269404 📞 03538269405 📲 09122349834 🆔 @steelnazemz

میلگرد آجدار
11 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 11 مرداد (کد : 23150)

❇️ گروه بازرگانی ناظم 📣اعلام قیمت فولاد بافق 📆دوشنبه 11 مرداد 1400 🔹میلگرد 8 آجدار ⬅️ —— 🔹میلگرد 10 آجدار ⬅️ —— 🔹میلگرد 12 آجدار ⬅️ —— 🔹میلگرد 14 آجدار ⬅️ 175.400 🔹میلگرد 16 آجدار ⬅️ 175.400 🔹میلگرد 18 آجدار ⬅️ 174.000 🔹میلگرد 20 آجدار ⬅️ 174.000 🔹میلگرد 22 آجدار ⬅️ 174.000 🔹میلگرد 25 آجدار ⬅️ 174.000 🔹میلگرد 28 آجدار ⬅️ 174.000 🔹میلگرد 32 آجدار ⬅️ —— قیمت‌ها با تایید می‌باشد. شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 03538269404 📞 03538269405 📲 09122349834 🆔 @steelnazemz

میلگرد آجدار
10 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 10 مرداد (کد : 23127)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad۲۴.com/profile/۷۳۶۶

میلگرد آجدار
09 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 09 مرداد (کد : 22816)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad۲۴.com/profile/۷۳۶۶

میلگرد آجدار
04 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 04 مرداد (کد : 22239)

❇️ گروه بازرگانی ناظم 📣اعلام قیمت فولاد ابرکوه 📆دوشنبه 4 مرداد 1400 🔹میلگرد 8 آجدار ⬅️ ____ 🔹میلگرد 10 آجدار ⬅️ ____ 🔹میلگرد 12 آجدار ⬅️ ——- 🔹میلگرد 14 آجدار ⬅️ ——- 🔹میلگرد 16 آجدار ⬅️ 168.500 🔹میلگرد 18 آجدار ⬅️ 167.500 🔹میلگرد 20 آجدار ⬅️ 167.500 🔹میلگرد 22 آجدار ⬅️ 167.500 🔹میلگرد 25 آجدار ⬅️ 167.500 🔹میلگرد 28 آجدار ⬅️ ——- 🔹میلگرد 32 آجدار ⬅️ ——— قیمت‌ها با تایید می‌باشد. شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 03538269404 📞 03538269405 📲 09122349834 🆔 @steelnazemz

میلگرد آجدار
03 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 03 مرداد (کد : 22097)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad۲۴.com/profile/۷۳۶۶

میلگرد آجدار
02 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 02 مرداد (کد : 21898)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad۲۴.com/profile/۷۳۶۶

میلگرد آجدار
29 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 29 تیر (کد : 21808)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad۲۴.com/profile/۷۳۶۶

میلگرد آجدار
28 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 28 تیر (کد : 21729)

✅ شرکت #بازرگانی_ناظم 🔸تهیه و توزیع انواع میلگردهای آجدار 🔸شماره تماس سفارشات و استعلام قیمت: 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۴ 📞 ۰۳۵۳۸۲۶۹۴۰۵ 📲 ۰۹۱۲۲۳۴۹۸۳۴ 🆔 @steelnazem https://foolad۲۴.com/profile/۷۳۶۶

×