یاوربار مشهد (علی زاده) - 6528

یاوربار مشهد

علی زاده

49%
جزئیات...
نام شرکت :

یاوربار مشهد

نام مدیر عامل :

علی زاده

کد کاربری :

f24-6528

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

حمل و نفل و باربری

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

خراسان رضوئ ،مشهد

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×