باربری ساین - 6502

نام شرکت :

باربری ساین

نام مدیر عامل :

کد کاربری :

f24-6502

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03146568127
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

حمل و نقل مقاطع فولادی

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×