فصیح ترابر زاینده رود (منصور فصیحی پور) - 6494

فصیح ترابر زاینده رود

منصور فصیحی پور

42%
جزئیات...
نام شرکت :

فصیح ترابر زاینده رود

نام مدیر عامل :

منصور فصیحی پور

کد کاربری :

f24-6494

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 031-33868090 ، 33865495
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×