دلتا بار سپاهان (مهرداد شهبازی) - 6490

دلتا بار سپاهان

مهرداد شهبازی

42%
جزئیات...
نام شرکت :

دلتا بار سپاهان

نام مدیر عامل :

مهرداد شهبازی

کد کاربری :

f24-6490

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 031-33865630
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×