آگهی های فروش فوکا تجارت اسپادان (علیرضا رهرو)

فوکا تجارت اسپادان

علیرضا رهرو

54%
صورت بار مواد اولیه خام یکشنبه 14 آذر

فوکا تجارت اسپادان بریکت گرم لوله ایی با عیار ۸۲% به بالا بارگیری از میبد بریکت گرم با عیار ۸۵% به بالا_کم کربن_گروگرد و فسفر پایین

14 آذر، 1400
صورت بار مواد اولیه خام چهارشنبه 28 مهر

فوکا تجارت اسپادان بریکت گرم لوله ایی با عیار ۸۲% به بالا بارگیری از میبد بریکت گرم با عیار ۸۵% به بالا_کم کربن_گروگرد و فسفر پایین

28 مهر، 1400
صورت بار آهن اسفنجی شنبه 21 فروردین

بریکت گرم لوله ایی با عیار 82% به بالا بارگیری از میبد

21 فروردین، 1400
صورت بار آهن اسفنجی شنبه 20 دی

بریکت گرم با عیار 85% به بالا_کم کربن_گروگرد و فسفر پایین

20 دی، 1399