گهر پایدار - 4246

نام شرکت :

گهر پایدار

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-4246

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03442298061 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

×