نام شرکت :

گهر پایدار

نام مدیر عامل :

کد کاربری :

f24-4246

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03442298061
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید گهر پایدار

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید