بازار آهن غرب شیراز (مسلم نامور) - 3830

بازار آهن غرب شیراز

مسلم نامور

29%
جزئیات...
نام شرکت :

بازار آهن غرب شیراز

نام مدیر عامل :

مسلم نامور

کد کاربری :

f24-3830

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 07138333125
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×