فولاد کوروش (حسین فهیمی) - 3159

فولاد کوروش

حسین فهیمی

22%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد کوروش

نام مدیر عامل :

حسین فهیمی

کد کاربری :

f24-3159

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :

-

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

فلزات پایه

×