رضا عبدالخان زاده - 3128

رضا عبدالخان زاده

22%
جزئیات...
نام :

رضا عبدالخان زاده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3128

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 06142265126
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

فلزات پایه

دسته محصول :

فلزات پایه

×