نام شرکت :

روف تراس

نام مدیر عامل :

حسین محمودی

کد کاربری :

f24-3111

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02188259503
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

فلزات پایه

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید