محمد مهدی تشیع - 3027

نام :

محمد مهدی تشیع

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3027

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03133690792
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×