فرزاد کرمانی - 1976

نام :

فرزاد کرمانی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1976

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :

-

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

لوله مبلی

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

فایل های ضمیمه :
×