نام شرکت :

سارنج سوله

نام مدیر عامل :

حسن شمس

کد کاربری :

f24-1715

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03152373186
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید