چت

طلیعه دارن صنعت برتر فرم

محمدایوزخانی

68%
جزئیات...

ورق ضخامت 2 میل آجدار عرض 1000 سبک

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,000

ورق ضخامت 2 میل آجدار عرض 1000سنگین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,000

ورق ضخامت 2 میل آجدار عرض 1250

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,600

ورق ضخامت 2.5 میل آجدار عرض 1000

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,100

ورق ضخامت 2.5 میل آجدار عرض 1250

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 36,000

ورق ضخامت 3 میل آجدار عرض 1000

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,600

ورق ضخامت 3 میل آجدار عرض 1250

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,100

ورق ضخامت 4 میل آجدار عرض 1000

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,100

ورق ضخامت 4 میل آجدار عرض 1250

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 37,600

ورق ضخامت 5 میل آجدار عرض 1000

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,900

ورق ضخامت 5 میل آجدار عرض 1250

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,100

ورق ضخامت 6 میل آجدار عرض 1000

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,900

ورق ضخامت 6 میل آجدار عرض 1250

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,300

ورق ضخامت 3 میل آجدار شیت 1500*6000

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,600

ورق ضخامت 3 میل آجدار شیت 1500*3000

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,600

ورق ضخامت 4 میل آجدار شیت 1500*6000

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,400

ورق ضخامت 4 میل آجدار شیت 1500*3000

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,300

ورق ضخامت 5 میل آجدار شیت 1500*6000

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,600

ورق ضخامت 5 میل آجدار شیت 1500*3000

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,400

ورق ضخامت 6 میل آجدار شیت 1500*3000

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,300

ورق ضخامت 6 میل آجدار شیت 1500*6000

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 38,100
×