اعلام موجودی امامقلی - 1602

لوله مبلی
09 خرداد، 1401 10 ماه پیش

صورت بار لوله مبلی 09 خرداد (کد : 40389)

تامین کننده انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه میلگرد و تیر آهن و نبشی و ناودانی انواع لوله مبلی و لوله درز دار

میلگرد آجدار
09 خرداد، 1401 10 ماه پیش

صورت بار میلگرد آجدار 09 خرداد (کد : 40388)

تامین کننده انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه میلگرد و تیر آهن و نبشی و ناودانی انواع لوله مبلی و لوله درز دار

تیرآهن (IPE)
09 خرداد، 1401 10 ماه پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 09 خرداد (کد : 40387)

تامین کننده انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه میلگرد و تیر آهن و نبشی و ناودانی انواع لوله مبلی و لوله درز دار

ورق روغنی (سرد)
09 خرداد، 1401 10 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 09 خرداد (کد : 40386)

تامین کننده انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه میلگرد و تیر آهن و نبشی و ناودانی انواع لوله مبلی و لوله درز دار

ورق گالوانیزه و رنگی
09 خرداد، 1401 10 ماه پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 09 خرداد (کد : 40385)

تامین کننده انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه میلگرد و تیر آهن و نبشی و ناودانی انواع لوله مبلی و لوله درز دار

ورق گرم (سیاه)
09 خرداد، 1401 10 ماه پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 09 خرداد (کد : 40384)

تامین کننده انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه میلگرد و تیر آهن و نبشی و ناودانی انواع لوله مبلی و لوله درز دار

×