سعید شیشه گر - 1600

نام :

سعید شیشه گر

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1600

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02833550484
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انبارداری

×