چت

اصفهان آهن آپادانا

سید سعید صمصمام شریعت

76%
جزئیات...

میلگرد 8 A2 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,750

میلگرد 10 A2 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,250

میلگرد 12 A3 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,250

میلگرد 14 A3 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,550

میلگرد 16 A3 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,550

میلگرد 18 A3 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,750

میلگرد 20 A3 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,550

میلگرد 22 A3 طول 12 هشترود

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,550

میلگرد 8 A2 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,050

میلگرد 10 A2 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,850

میلگرد 12 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,850

میلگرد 14 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,450

میلگرد 16 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,450

میلگرد 18 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,450

میلگرد 20 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,450

میلگرد 22 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,450

میلگرد 25 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,450

میلگرد 28 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,450

میلگرد 32 A3 طول 12 ظفر بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,450

میلگرد 10 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,850

میلگرد 12 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,250

میلگرد 14 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,850

میلگرد 16 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,850

میلگرد 18 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,850

میلگرد 20 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,850

میلگرد 22 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,850

میلگرد 25 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,850

میلگرد 28 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,850

میلگرد 32 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,850

میلگرد ذوبی 12 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,300

میلگرد ذوبی 14 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,300

میلگرد ذوبی 16 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,300

میلگرد ذوبی 18 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,900

میلگرد ذوبی 20 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,100

میلگرد ذوبی 22 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,100

میلگرد ذوبی 25 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,500

میلگرد ذوبی 28 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,500

میلگرد ذوبی 32 A3 طول 12

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,500

میلگرد 8 A2 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,000

میلگرد 10 A2 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,000

میلگرد 10 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,500

میلگرد 14 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,900

میلگرد 16 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,900

میلگرد 18 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,900

میلگرد 20 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,900

میلگرد 22 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,900

میلگرد 25 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,900

میلگرد 28 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,900

میلگرد 32 A3 طول 12 آذر فولاد امین

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,900

میلگرد 16 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,300

میلگرد 18 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,100

میلگرد 22 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,100

میلگرد 25 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,100

میلگرد 28 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,100

میلگرد 32 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,100

میلگرد 8 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,100

میلگرد 10 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,100

میلگرد 12 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,600

میلگرد 14 A3 طول 12 بافق یزد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,300

میلگرد 10 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,050

میلگرد 12 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,650

میلگرد 14 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,350

میلگرد 16 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,250

میلگرد 18 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,250

میلگرد 20 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,250

میلگرد 22 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,050

میلگرد 25 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,050

میلگرد 28 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,150

میلگرد 32 A3 طول 12 پرشین فولاد

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,350

میلگرد 12 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,800

میلگرد 14 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,100

میلگرد 16 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,100

میلگرد 18 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,100

میلگرد 20 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,100

میلگرد 22 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,100

میلگرد 25 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,100

میلگرد 28 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,100

میلگرد 32 A3 طول 12 میلگرد قائم

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,100

میلگرد 8 A2 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 28,000

میلگرد 10 A2 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,700

میلگرد 12 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,400

میلگرد 14 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,800

میلگرد 16 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,800

میلگرد 18 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,800

میلگرد 20 A3 طول 12 حسن رود (گیلان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,800

میلگرد 14 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,150

میلگرد 16 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,150

میلگرد 18 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,150

میلگرد 20 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,150

میلگرد 22 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,150

میلگرد 25 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,150

میلگرد 28 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,150

میلگرد 32 A3 طول 12 میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 26,150

میلگرد 8 A2 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,210

میلگرد 10 A2 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,900

میلگرد 10 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 30,050

میلگرد 12 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,990

میلگرد 14 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,500

میلگرد 16 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,550

میلگرد 18 A3 طول 12 شاهین بناب

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 29,550
×