آرمان نفیس وانیا

زهرا صالح پناه گشی

55%
جزئیات...

اعلام موجودی آرمان نفیس وانیا (زهرا صالح پناه گشی) - 14586

مواد اولیه خام
09 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 09 آذر (کد : 49714)

تأمین کلوخه مس با عیارها و آنالیزهای مختلف تأمین از معادن متعدد در سراسر ایران نموه موجودی : کلوخه مس با عیار حدود 1.6 تا 2 دپو 1000 تن معدن قابل بهره برداری آنالیز به شرح پیوست

×