چالش صنعت ایرانیان

نوید نورعلیزاده

70%
جزئیات...

آگهی های خرید چالش صنعت ایرانیان (نوید نورعلیزاده) - 14443

مواد اولیه خام
23 بهمن، 1401 2 ماه پیش

خریدار آهن اسفنجی

خریدار آهن اسفنجی همیشگی به صورت وزن و پول، بارگیری از انبار کارخانه.

مواد اولیه خام
27 دی، 1401 2 ماه پیش

گندله و آهن اسفنجی

خریدار گندله و آهن اسفنجی، وزن و پول.

×