بورس میلگرد ماهان

ماهان

67%
جزئیات...

اعلام موجودی بورس میلگرد ماهان (ماهان) - 14362

پروفیل
01 بهمن، 1401 2 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل 01 بهمن (کد : 54466)

#پروفیلپروفیل ضخامت ۲،۵ میلیمتر متفرقه 30700 پروفیل ضخامت ۲ 31000 پروفیل چهارچوب_فرانسه 31000 پروفیل ضخامت ۳ میلیمتر 30700 ورق 2سیاه 31000 ●تمامی قیمتها به تومان میباشد. ○هزینه بارگیری و حمل به عهده خریدار میباشد. ●خرید نهایی با تایید مجدد قیمتها امکان پذیر است. ○جهت استعلام قیمت سایر آهن آلات و ابزار آلات ساختمانی با شماره تلف09123879426تماس حاصل فرمایید.

میلگرد آجدار
01 بهمن، 1401 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 01 بهمن (کد : 54465)

▪️🌼🌼به نام خدا🌼🌼▪️1401/11/1📊گرد6/5  بندیل                       21900 📊گرد6/‌5   باز                           22200 📊گرد8 ابهر                               21500 📊گرد10ابهر                             20750 📊گرد12 ابهر                             20750 📊گرد12کرمان آ۳                    20750 📊گرد16ابهر زرد                      19300 📊گرد25آرین زرد               19300 📊گرد14کاسپین                       20600 📊گرد20کاسپین                       20600 📊گرد18الوند                            20500 📊گرد20الوند                         20500📊گرد10ارین                            21000 📊گرد12ارین                            21000 📊گرد10ارین آ۳                      21000 📊گرد12ارین آ۳              21000📊گرد14میانه                          20900 📊گرد16میانه                          20900 📊گرد18میانه                         20900 📊گرد20میانه                          20900 📊گرد22میانه                          20900 📊گرد25میانه                          20900📊گرد14سیرجان                      20500 📊گرد16سیرجان                      20500 📊گرد18سیرجان             20500 📊گرد20سیرجان                     20500📊گرد12پردیس                        20800 📊گرد14پردیس                        20600 📊گرد16پردیس                        20600 📊گرد18پردیس                  20600 📊گرد20پردیس                       20600 📊گرد22پردیس                       20600 📊گرد25پردیس                       20600 📊گرد28پردیس                       20900 📊گرد32پردیس                       20900📊گرد14پرشین                        20700 📊گرد16پرشین                        20700 📊گرد18پرشین                        20700 📊گرد20پرشین                        20700 📊گرد22پرشین                   20700 📊گرد25پرشین                        20700📊گرد14نیشابور                     21000 📊گرد16نیشابور                    21000 📊گرد18نیشابور                     21000 📊گرد20نیشابور                    21000 📊گرد22نیشابور              21000 📊گرد25نیشابور                      21000 📊گرد28نیشابور                    21000📊گرد12هیربد                          21000 📊گرد14هیربد                          20800 📊گرد16هیربد                          20800 📊گرد18هیربد                          20800 📊گرد20هیربد                      20800 📊گرد22هیربد                          20800 📊گرد25هیربد                          20800 📊گرد28هیربد                          20800 📊گرد32هیربد                          20800

تیرآهن (IPE)
28 دی، 1401 2 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 28 دی (کد : 54208)

💎💎💎💎💎💎💎 💠💠💠 ( تيراهن٨ بلند ترك ( ٧٥ك ) = ٣٥٠٠٠٠٠٠ تيراهن١٠ بلند ترك ( ١٠٠ ك ) = ٤٧٠٠٠٠٠٠ تيراهن١٢ ذوب اهن اصفهان(١٣٠ ك)= ٣٢٠٠٠٠٠٠ تيراهن١٤ ذوب اهن اصفهان(١٥٥ ك)= ٣٩٥٠٠٠٠٠ تيراهن١٦ ذوب اهن اصفهان(١٩٠ ك)= ٤٥٠٠٠٠٠٠ تيراهن١٨ ذوب اهن اصفهان(٢٣٠ك)= ٥٣٥٠٠٠٠٠ تيراهن٢٠ ذوب اهن اصفهان(٢٧٢ك)= ٦٣٠٠٠٠٠٠ تيراهن٢٢ذوب اهن اصفهان(٣٢٠ك)= ٩٠٠٠٠٠٠٠ تيراهن٢٤ذوب اهن اصفهان(٣٧٥ك)= ٩٢٥٠٠٠٠٠ تيراهن٢٧ذوب اهن اصفهان(٤٤٠ ك)= ٩٨٠٠٠٠٠٠ تيراهن٣٠ ذوب اهن اصفهان(٥١٠ ك)= ١٣٨٠٠٠٠٠٠ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖تيراهن١٤ نيمه سبك اصفهان( ١٤٠ ك)= ٣٦٠٠٠٠٠٠ تيراهن١٦ نيمه سنگين ذوب (١٧٥ ك)= ٤٣٠٠٠٠٠٠ تيراهن١٨ نيمه سبك اصفهان(٢١٥ك)= ٥٢٥٠٠٠٠٠ تيراهن٢٠ نيمه سبك اصفهان(٢٥٠ك)= -------➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ تيراهن ١٤ ماهان ( ١٢٨ ك)= ٢٩٠٠٠٠٠٠ تيراهن ١٤ فايكو ( ١٣٥ ك)= ٣٢٠٠٠٠٠٠ تيراهن ١٦ فايكو ( ١٧٠ ك)= ٣٩٠٠٠٠٠٠ تيراهن ١٨ ماهان ( ١٩٠ ك)= ٤٣٥٠٠٠٠٠ تيراهن ١٨ يزدي ( ٢٠٥ ك)= ٤٧٥٠٠٠٠٠ تيراهن ٢٠ يزدي ( ٢٤٥ ك)= ٥٨٥٠٠٠٠٠ تيراهن ٢٤ يزدي ( ٣٥٥ ك)= ------➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ قوطي ١٤ * ١٤(٦متر=٧٥ك)= ٢٩٥٠٠٠ قوطي ١٤ * ١٤ ( ١٤٥ ك)= ٢٩٥٠٠٠ قوطي ١٤ * ١٤ ( ٢٠٠ ك)= ٢٩٥٠٠٠

میلگرد آجدار
28 دی، 1401 2 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 28 دی (کد : 54207)

▪️🌼🌼به نام خدا🌼🌼▪️1401/10/28📊گرد6/5  بندیل                       21200 📊گرد6/‌5   باز                           21500 📊گرد8 ابهر                               20400 📊گرد10ابهر                              19850 📊گرد12 ابهر                             19850 📊گرد12کرمان آ۳                      20100 📊گرد16ابهر زرد                        18500 📊گرد25آرین زرد                       18500 📊گرد14کاسپین                        19700 📊گرد20کاسپین                        19700 📊گرد18الوند                         19650 📊گرد20الوند                         19650📊گرد10ارین                            20100 📊گرد12ارین                            20100 📊گرد10ارین آ۳                       20250 📊گرد12ارین آ۳                       20250📊گرد14میانه                          20000 📊گرد16میانه                          20000 📊گرد18میانه                          20000 📊گرد20میانه                          20000 📊گرد22میانه                          20000 📊گرد25میانه                          20000📊گرد14سیرجان                      19750 📊گرد16سیرجان                      19750 📊گرد18سیرجان                      19750 📊گرد20سیرجان                      19750📊گرد12پردیس                        20200 📊گرد14پردیس                        19750 📊گرد16پردیس                        19750 📊گرد18پردیس                        19750 📊گرد20پردیس                        19750 📊گرد22پردیس                        19750 📊گرد25پردیس                        19750 📊گرد28پردیس                        20200 📊گرد32پردیس                        20200📊گرد14پرشین                        19750 📊گرد16پرشین                        19750 📊گرد18پرشین                        19750 📊گرد20پرشین                        19750 📊گرد22پرشین                        19750 📊گرد25پرشین                        19750📊گرد14نیشابور                     20100 📊گرد16نیشابور                    20100 📊گرد18نیشابور                     20100 📊گرد20نیشابور                    20100 📊گرد22نیشابور                      20100 📊گرد25نیشابور                      20100 📊گرد28نیشابور                    20400📊گرد12هیربد                          20300 📊گرد14هیربد                          19800 📊گرد16هیربد                          19800 📊گرد18هیربد                          19800 📊گرد20هیربد                          19800 📊گرد22هیربد                          19800 📊گرد25هیربد                          19800 📊گرد28هیربد                          20100 📊گرد32هیربد                          20100

میلگرد آجدار
19 دی، 1401 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 19 دی (کد : 52779)

▪️🌼🌼به نام خدا🌼🌼▪️ 1401/10/19 📊گرد6/5  بندیل                       20300 📊گرد6/‌5   باز                           20600 📊گرد8 ابهر                               20200 📊گرد10ابهر                              19000 📊گرد12 ابهر                             19000 📊گرد16ابهر زرد                        17900 📊گرد25آرین زرد                       17900 📊گرد14کاسپین                       18950 📊گرد20کاسپین                       18950 📊گرد10ارین                            19300 📊گرد12ارین                            19300 📊گرد10ارین آ۳                       19400 📊گرد12ارین آ۳                       19400 📊گرد14میانه                          19200 📊گرد16میانه                          19200 📊گرد18میانه                          19200 📊گرد20میانه                          19200 📊گرد22میانه                          19200 📊گرد25میانه                          19200 📊گرد14سیرجان                      18950 📊گرد16سیرجان                      18950 📊گرد18سیرجان                      18950 📊گرد20سیرجان                      18950 📊گرد12پردیس                        19400 📊گرد14پردیس                        18950 📊گرد16پردیس                        18950 📊گرد18پردیس                        18950 📊گرد20پردیس                        18950 📊گرد22پردیس                        18950 📊گرد25پردیس                        18950 📊گرد28پردیس                        19200 📊گرد32پردیس                        19300 📊گرد14پرشین                        19000 📊گرد16پرشین                        19000 📊گرد18پرشین                        19000 📊گرد20پرشین                        19000 📊گرد22پرشین                        19000 📊گرد25پرشین                        19000 📊گرد14نیشابور                     19500 📊گرد16نیشابور                     19300 📊گرد18نیشابور                     19500 📊گرد20نیشابور                     19300 📊گرد22نیشابور                      19500 📊گرد25نیشابور                      19300 📊گرد28نیشابور                     19550 📊گرد12هیربد                          19300 📊گرد14هیربد                          19050 📊گرد16هیربد                          19050 📊گرد18هیربد                          19050 📊گرد20هیربد                          19050 📊گرد22هیربد                          19050 📊گرد25هیربد                          19050 📊گرد28هیربد                          19100 📊گرد32هیربد                          19100

میلگرد آجدار
03 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 آذر (کد : 49213)

📊گرد14پردیس 📊گرد16پردیس 📊گرد18پردیس 📊گرد20پردیس 📊گرد22پردیس 📊گرد25پردیس 📊گرد28پردیس 📊گرد32پردیس

میلگرد آجدار
03 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 آذر (کد : 49212)

📊گرد14پرشین 📊گرد16پرشین 📊گرد18پرشین 📊گرد20پرشین 📊گرد22پرشین 📊گرد25پرشین

میلگرد آجدار
03 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 آذر (کد : 49211)

📊گرد14نیشابور 📊گرد16نیشابور 📊گرد18نیشابور 📊گرد20نیشابور 📊گرد22نیشابور 📊گرد25نیشابور

میلگرد آجدار
03 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 آذر (کد : 49210)

📊گرد12هیربد 📊گرد14هیربد 📊گرد16هیربد 📊گرد18هیربد 📊گرد20هیربد 📊گرد22هیربد 📊گرد25هیربد

میلگرد آجدار
03 آذر، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 آذر (کد : 49209)

📊گرد14بافق یزد 📊گرد16بافق یزد 📊گرد18بافق یزد 📊گرد20بافق یزد 📊گرد22بافق یزد

×