پرتو صنعت مهرپردیس - 14199

پرتو صنعت مهرپردیس

15%
جزئیات...
نام شرکت :

پرتو صنعت مهرپردیس

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-14199

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 04134219162
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

×