چت

بازرگانی استیل زاگرس

استیل زاگرس

67%
جزئیات...

اعلام موجودی بازرگانی استیل زاگرس (استیل زاگرس) - 13978

میلگرد
05 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 05 بهمن (کد : 54867)

📅 چهارشنبه ۰۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_بافق_یزد_A3 💢بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔻 کاهش 190 تومان 8⬅ 23,575 تومان 10 ⬅ 19,815 تومان 12⬅ 19,725 تومان 14_16 ⬅ 19,220 تومان 18 الی32 ⬅ 19,080 تومان💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

تیرآهن
05 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 05 بهمن (کد : 54866)

📅 چهارشنبه ۰۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ #تیرآهن_ذوب_آهن_شاخه_انبار_اصفهان 💢بارگیری از انبار اصفهان💢🔻 کاهش 30000 تومان @zagrosahan1 12 ⬅ 3,037,000 تومان 14⬅ 3,633,000 تومان 16⬅ 4,367,000 تومان 18⬅ 5,147,000 تومان 20 ⬅ 5,973,000 تومان 22 ⬅ 8,542,000 تومان 24 ⬅ 8,633,000 تومان 27 ⬅ 10,560,000 تومان 30 ⬅ 12,578,000 تومان ⛔️با تائید لحظه ای قیمت و موجودی  💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
05 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 05 بهمن (کد : 54865)

📅 چهارشنبه ۰۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_ابرکوه 💢بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔹 ثابتمیلگرد 14 ابرکوه یزد A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-ابر-کوه/) ⬅️ 18,200 تومان میلگرد 16 ابرکوه یزد A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-ابر-کوه/) ⬅️ 18,200 تومان میلگرد 18 ابرکوه یزد A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-ابر-کوه/) ⬅️ 18,100 تومان میلگرد 22 ابرکوه یزد A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-ابر-کوه/) ⬅️ 18,100 تومان میلگرد 25 ابرکوه یزد A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-ابر-کوه/) ⬅️ 18,100 تومان میلگرد 32 ابرکوه یزد A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-ابر-کوه/) ⬅️ 18,100 تومان💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

تیرآهن
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 03 بهمن (کد : 54635)

📅 دوشنبه ۰۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ #تیرآهن_ذوب_آهن_شاخه_انبار_اصفهان 💢بارگیری از انبار اصفهان💢 @zagrosahan1 🔺 افزایش 30000 تومانتیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 3,129,000 تومان تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 3,817,000 تومان تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 4,459,000 تومان تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 5,193,000 تومان تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 6,019,000 تومان تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 8,358,000 تومان تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 8,633,000 تومان تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 9,872,000 تومان تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 13,037,000 تومان ⛔️با تائید لحظه ای قیمت و موجودی  💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 بهمن (کد : 54634)

📅 دوشنبه ۰۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_تیکمه_داش 💢 بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔺 افزایش 100 تومانمیلگرد 8 تیکمه داش A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-تیکمه-داش/) ⬅ 19,370 تومان میلگرد 8 تیکمه داش A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-تیکمه-داش/) ⬅ 19,740 تومان میلگرد 10 تیکمه داش A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-تیکمه-داش/) ⬅ 19,320 تومان میلگرد 10 تیکمه داش A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-تیکمه-داش/) ⬅ 19,700 تومان میلگرد 12 تیکمه داش A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-تیکمه-داش/) ⬅ 19,320 تومان میلگرد 14 تیکمه داش A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-تیکمه-داش/) ⬅ 19,280 تومان میلگرد 16 تیکمه داش A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-تیکمه-داش/) ⬅ 19,280 تومان میلگرد 18 تیکمه داش A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-تیکمه-داش/) ⬅ 19,280 تومان میلگرد 20 تیکمه داش A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-تیکمه-داش/) ⬅ 19,280 تومان میلگرد 22 تیکمه داش A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-تیکمه-داش/) ⬅ 19,280 تومان میلگرد 25 تیکمه داش A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-تیکمه-داش/) ⬅ 19,280 تومان میلگرد 28 تیکمه داش A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-تیکمه-داش/) ⬅ 19,280 تومان میلگرد 32 تیکمه داش A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-تیکمه-داش/) ⬅ 19,280 تومان💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 بهمن (کد : 54633)

📅 دوشنبه ۰۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_شاهین_بناب 💢بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔺 افزایش 690 تومانمیلگرد 14 شاهین بناب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-شاهین-بناب/) ⬅️ 19,280 تومان میلگرد 16 شاهین بناب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-شاهین-بناب/) ⬅️ 19,280 تومان میلگرد 18 شاهین بناب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-شاهین-بناب/) ⬅️ 19,280 تومان میلگرد 20 شاهین بناب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-شاهین-بناب/) ⬅️ 19,280 تومان میلگرد 22 شاهین بناب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-شاهین-بناب/) ⬅️ 19,280 تومان میلگرد 25 شاهین بناب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-شاهین-بناب/) ⬅️ 19,280 تومان میلگرد 28 شاهین بناب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-شاهین-بناب/) ⬅️ 19,280 تومان💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 بهمن (کد : 54632)

📅 دوشنبه ۰۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_میانه 💢بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔺 افزایش 150 تومان    میلگرد 8 میانه آنالیز A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 19,320 تومان میلگرد 10 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 19,510 تومان میلگرد 12 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 19,875 تومان میلگرد 14 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,770 تومان میلگرد 16 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,770 تومان میلگرد 18 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,770 تومان میلگرد 32 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,770 تومان 💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 بهمن (کد : 54631)

📅 دوشنبه ۰۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_ذوب_آهن_اصفهان 💢 بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔹 ثابتمیلگرد 12 ذوب آهن اصفهان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-rebar/) ⬅️ 20,975 تومان میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-rebar/) ⬅️ 19,785 تومان میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-rebar/) ⬅️ 20,700 تومان میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-rebar/) ⬅️ 19,510 تومان میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-rebar/) ⬅️ 19,510 تومان میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-rebar/) ⬅️ 19,510 تومان میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-rebar/) ⬅️ 20,060 تومان میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-rebar/) ⬅️ 19,325 تومان میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-rebar/) ⬅️ 19,325 تومان ⛔️ با تائید موجودی ⛔️ سایز 16و12 و 25 محدود میباشد💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
01 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 01 بهمن (کد : 54380)

📅 شنبه ۰۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_میانه 💢بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔺 افزایش 280 تومانمیلگرد 8 میانه آنالیز A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 19,050 تومان میلگرد 10 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 19,230 تومان میلگرد 12 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,960 تومان میلگرد 14 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,500 تومان میلگرد 16 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,500 تومان میلگرد 18 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,500 تومان میلگرد 20 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,500 تومان میلگرد 22 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,500 تومان میلگرد 25 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,500 تومان میلگرد 28 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,500 تومان میلگرد 32 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,500 تومان💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
01 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 01 بهمن (کد : 54379)

📅 شنبه ۰۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ 🔄#قیمت_مجدد #میلگرد_امیرکبیر_خزر 💢بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔺 افزایش 100 تومانمیلگرد 8 امیرکبیر خزر A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-امیرکبیر-خزر/) ⬅ 19,775 تومان  میلگرد 10 امیرکبیر خزر A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-امیرکبیر-خزر/) ⬅ 19,450 تومان  میلگرد 10 امیرکبیر خزر A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-امیرکبیر-خزر/) ⬅ 19,600 تومان  میلگرد 12 امیرکبیر خزر A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-امیرکبیر-خزر/) ⬅ 19,450 تومان  میلگرد 14 امیرکبیر خزر A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-امیرکبیر-خزر/) ⬅ 19,220 تومان  میلگرد 16 امیرکبیر خزر A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-امیرکبیر-خزر/) ⬅ 19,220 تومان  میلگرد 18 امیرکبیر خزر A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-امیرکبیر-خزر/) ⬅ 19,220 تومان  میلگرد 20 امیرکبیر خزر A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-امیرکبیر-خزر/) ⬅ 19,220 تومان  میلگرد 22 امیرکبیر خزر A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-امیرکبیر-خزر/) ⬅ 19,220 تومان  میلگرد 25 امیرکبیر خزر A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-امیرکبیر-خزر/) ⬅ 19,220 تومان  میلگرد 28 امیرکبیر خزر A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-امیرکبیر-خزر/) ⬅ 19,430 تومان  میلگرد 32 امیرکبیر خزر A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-امیرکبیر-خزر/) ⬅ 19,430 تومان💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
01 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 01 بهمن (کد : 54318)

📅 شنبه ۰۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_سیرجان_حدید 💢بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔺 افزایش 160 تومانمیلگرد 8 سیرجان حدید A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیرجان/) ⬅️ 19,815 تومان میلگرد 10 سیرجان حدید A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیرجان/) ⬅️ 19,640 تومان میلگرد 12 سیرجان حدید A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیرجان/) ⬅️ 19,640 تومان میلگرد 14 سیرجان حدید A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیرجان/) ⬅️ 19,270 تومان میلگرد 16 سیرجان حدید A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیرجان/) ⬅️ 19,270 تومان میلگرد 18 سیرجان حدید A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیرجان/) ⬅️ 19,270 تومان میلگرد 20 سیرجان حدید A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیرجان/) ⬅️ 19,270 تومان میلگرد 22 سیرجان حدید A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیرجان/) ⬅️ 19,270 تومان میلگرد 25 سیرجان حدید A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیرجان/) ⬅️ 19,270 تومان💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
01 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 01 بهمن (کد : 54317)

📅 شنبه ۰۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_راد_همدان 💢بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔺 افزایش 95 تومانمیلگرد 8 راد همدان A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-راد-همدان/) ⬅ 20,180 تومان میلگرد 10 راد همدان A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-راد-همدان/) ⬅ 19,950 تومان میلگرد 12 راد همدان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-راد-همدان/) ⬅ 19,630 تومان میلگرد 14 راد همدان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-راد-همدان/) ⬅ 19,535 تومان میلگرد 16 راد همدان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-راد-همدان/) ⬅ 19,535 تومان میلگرد 18 راد همدان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-راد-همدان/) ⬅ 19,535 تومان میلگرد 20 راد همدان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-راد-همدان/) ⬅ 19,535 تومان میلگرد 22 راد همدان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-راد-همدان/) ⬅ 19,535 تومان میلگرد 25 راد همدان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-راد-همدان/) ⬅ 19,580 تومان میلگرد 28 راد همدان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-راد-همدان/) ⬅ 19,580 تومان 💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
29 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 29 دی (کد : 54261)

📅 پنجشنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_سیادن_ابهر 💢بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔺 افزایش 90 تومانمیلگرد 8 سیادن ابهر A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیادن-ابهر/) ⬅ 18,715 تومان میلگرد 10 سیادن ابهر A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیادن-ابهر/) ⬅ 18,260 تومان میلگرد 12 سیادن ابهر A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیادن-ابهر/) ⬅ 18,260 تومان میلگرد 14 سیادن ابهر A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیادن-ابهر/) ⬅ 18,070 تومان میلگرد 16 سیادن ابهر A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیادن-ابهر/) ⬅ 18,070 تومان میلگرد 18 سیادن ابهر A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیادن-ابهر/) ⬅ 18,070 تومان میلگرد 20 سیادن ابهر A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیادن-ابهر/) ⬅ 18,070 تومان میلگرد 22 سیادن ابهر A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیادن-ابهر/) ⬅ 18,070 تومان میلگرد 25 سیادن ابهر A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیادن-ابهر/) ⬅ 18,070 تومان 💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
29 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 29 دی (کد : 54242)

📅 پنجشنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_پرشین_فولاد 💢بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔹 ثابتمیلگرد 14 پرشین فولاد A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-پرشین-فولاد/) ⬅ 18,580 تومان میلگرد 16 پرشین فولاد A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-پرشین-فولاد/) ⬅ 18,530 تومان میلگرد 18 پرشین فولاد A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-پرشین-فولاد/) ⬅ 18,530 تومان میلگرد 22 پرشین فولاد A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-پرشین-فولاد/) ⬅ 18,530 تومان میلگرد 25 پرشین فولاد A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-پرشین-فولاد/) ⬅ 18,530 تومان💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
28 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 28 دی (کد : 54136)

📅 چهارشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_صائب 💢 بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔹 ثابتمیلگرد 8 صائب A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅ 18,900 تومان میلگرد 10 صائب A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅ 18,710 تومان میلگرد 12 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅ 18,710 تومان میلگرد 14 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅ 18,500 تومان میلگرد 16 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅ 18,500 تومان میلگرد 18 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅ 18,500 تومان میلگرد 20 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅ 18,500 تومان میلگرد 22 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅ 18,500 تومان میلگرد 25 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅ 18,500 تومان💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
27 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 27 دی (کد : 54052)

📅 سه شنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_آناهیتا_گیلان 💢بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔻 کاهش 275 تومانمیلگرد 8 آناهیتا گیلان A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-آناهیتا-گیلان/) ⬅️ 19,725 تومان میلگرد 10 آناهیتا گیلان A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-آناهیتا-گیلان/) ⬅️ 19,540 تومان میلگرد 12 آناهیتا گیلان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-آناهیتا-گیلان/) ⬅️ 19,540 تومان میلگرد 14 آناهیتا گیلان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-آناهیتا-گیلان/) ⬅️ 19,175 تومان میلگرد 16 آناهیتا گیلان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-آناهیتا-گیلان/) ⬅️ 19,175 تومان میلگرد 18 آناهیتا گیلان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-آناهیتا-گیلان/) ⬅️ 19,175 تومان میلگرد 20 آناهیتا گیلان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-آناهیتا-گیلان/) ⬅️ 19,175 تومان میلگرد 22 آناهیتا گیلان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-آناهیتا-گیلان/) ⬅️ 19,175 تومان میلگرد 25 آناهیتا گیلان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-آناهیتا-گیلان/) ⬅️ 19,175 تومان میلگرد 28 آناهیتا گیلان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-آناهیتا-گیلان/) ⬅️ 19,175 تومان میلگرد 32 آناهیتا گیلان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-آناهیتا-گیلان/) ⬅️ 19,175 تومان💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
27 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 27 دی (کد : 54051)

📅 سه شنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_آریان_فولاد 💢بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔻 کاهش 50 تومانمیلگرد 10 آریان فولاد A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-آریان-فولاد/) ⬅️ 18,350 تومان میلگرد 12 آریان فولاد A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-آریان-فولاد/) ⬅️ 18,350 تومان میلگرد 12 آریان فولاد A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-آریان-فولاد/) ⬅️ 18,440 تومان میلگرد 14 آریان فولاد A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-آریان-فولاد/) ⬅️ 18,250 تومان میلگرد 18 آریان فولاد A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-آریان-فولاد/) ⬅️ 18,250 تومان میلگرد 20 آریان فولاد A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-آریان-فولاد/) ⬅️ 18,250 تومان میلگرد 22 آریان فولاد A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-آریان-فولاد/) ⬅️ 18,250 تومان میلگرد 25 آریان فولاد A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-آریان-فولاد/) ⬅️ 18,250 تومان💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

تیرآهن
27 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 27 دی (کد : 54050)

📅 سه شنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ #تیرآهن_ذوب_آهن_شاخه_انبار_اصفهان 💢بارگیری از انبار اصفهان💢 @zagrosahan1 ▫️نوسان 20000 تومان تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 2,854,000 تومان تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 3,633,850 تومان تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 4,175,130 تومان تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 4,964,000 تومان تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 5,789,800 تومان تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 8,175,000 تومان تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 8,266,000 تومان تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 8,725,590 تومان تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 12,395,320 تومان ⛔️ با تائید موجودی و قیمت لحظه ای 💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
26 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 26 دی (کد : 53810)

📅 دوشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_صائب 💢 بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔹 ثابتمیلگرد 8 صائب A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,900 تومان میلگرد 10 صائب A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,710 تومان میلگرد 12 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,710 تومان میلگرد 14 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,500 تومان میلگرد 16 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,500 تومان میلگرد 18 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,500 تومان میلگرد 20 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,500 تومان میلگرد 22 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,500 تومان میلگرد 25 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,500 تومان 💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53732)

📅 یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_ظفر_بناب 💢بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔺 افزایش 160 تومانمیلگرد 8 ظفر بناب A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-ظفر-بناب/) ⬅ 19,050 تومان میلگرد 10 ظفر بناب A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-ظفر-بناب/) ⬅ 18,865 تومان میلگرد 12 ظفر بناب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-ظفر-بناب/) ⬅ 18,865 تومان میلگرد 14 ظفر بناب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-ظفر-بناب/) ⬅ 18,590 تومان میلگرد 16 ظفر بناب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-ظفر-بناب/) ⬅ 18,590 تومان میلگرد 18 ظفر بناب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-ظفر-بناب/) ⬅ 18,590 تومان میلگرد 20 ظفر بناب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-ظفر-بناب/) ⬅ 18,590 تومان میلگرد 22 ظفر بناب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-ظفر-بناب/) ⬅ 18,590 تومان میلگرد 25 ظفر بناب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-ظفر-بناب/) ⬅ 18,590 تومان💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53731)

📅 یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_شاهین_بناب 💢بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔺 افزایش 100 تومانمیلگرد 14 شاهین بناب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-شاهین-بناب/) ⬅ 18,410 تومان میلگرد 16 شاهین بناب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-شاهین-بناب/) ⬅ 18,410 تومان میلگرد 18 شاهین بناب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-شاهین-بناب/) ⬅ 18,410 تومان میلگرد 20 شاهین بناب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-شاهین-بناب/) ⬅ 18,410 تومان میلگرد 22 شاهین بناب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-شاهین-بناب/) ⬅ 18,410 تومان میلگرد 25 شاهین بناب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-شاهین-بناب/) ⬅ 18,410 تومان میلگرد 28 شاهین بناب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-شاهین-بناب/) ⬅ 18,410 تومان💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53730)

📅 یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_سیرجان_حدید 💢بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔺 افزایش 200 تومانمیلگرد 8 سیرجان حدید A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیرجان/) ⬅ 19,560 تومان میلگرد 10 سیرجان حدید A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیرجان/) ⬅ 19,375 تومان میلگرد 12 سیرجان حدید A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیرجان/) ⬅ 19,375 تومان میلگرد 14 سیرجان حدید A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیرجان/) ⬅ 19,010 تومان میلگرد 16 سیرجان حدید A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیرجان/) ⬅ 19,010 تومان میلگرد 18 سیرجان حدید A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیرجان/) ⬅ 19,010 تومان میلگرد 20 سیرجان حدید A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیرجان/) ⬅ 19,010 تومان میلگرد 22 سیرجان حدید A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیرجان/) ⬅ 19,010 تومان میلگرد 25 سیرجان حدید A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-سیرجان/) ⬅ 19,010 تومان💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53729)

📅 یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_راد_همدان 💢بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔺 افزایش 300 تومانمیلگرد 8 راد همدان A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-راد-همدان/) ⬅️ 19,930 تومان میلگرد 10 راد همدان A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-راد-همدان/) ⬅️ 19,700 تومان میلگرد 12 راد همدان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-راد-همدان/) ⬅️ 19,380 تومان میلگرد 14 راد همدان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-راد-همدان/) ⬅️ 19,290 تومان میلگرد 16 راد همدان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-راد-همدان/) ⬅️ 19,290 تومان میلگرد 18 راد همدان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-راد-همدان/) ⬅️ 19,290 تومان میلگرد 20 راد همدان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-راد-همدان/) ⬅️ 19,290 تومان میلگرد 22 راد همدان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-راد-همدان/) ⬅️ 19,290 تومان میلگرد 25 راد همدان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-راد-همدان/) ⬅️ 19,330 تومان میلگرد 28 راد همدان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-راد-همدان/) ⬅️ 19,330 تومان 💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53728)

📅 یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_صائب 💢 بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔹 ثابتمیلگرد 8 صائب A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 19,080 تومان میلگرد 10 صائب A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,800 تومان میلگرد 12 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,800 تومان میلگرد 14 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,530 تومان میلگرد 16 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,530 تومان میلگرد 18 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,530 تومان میلگرد 20 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,530 تومان میلگرد 22 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,530 تومان میلگرد 25 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,530 تومان💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
24 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 24 دی (کد : 53546)

📅 شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_میانه 💢بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔺 افزایش 495 تومانمیلگرد 8 میانه آنالیز A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,850 تومان میلگرد 10 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 19,050 تومان میلگرد 12 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,770 تومان میلگرد 14 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,315 تومان میلگرد 16 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,315 تومان میلگرد 18 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,315 تومان میلگرد 20 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,315 تومان میلگرد 22 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,315 تومان میلگرد 25 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,315 تومان میلگرد 28 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,315 تومان میلگرد 32 میانه آنالیز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-میانه/) ⬅️ 18,315 تومان💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
24 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 24 دی (کد : 53545)

📅 شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_بافق_یزد_A4 💢بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔺 افزایش 900 تومانمیلگرد 12 بافق یزد A4﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-بافق-یزد/) ⬅️ 20,275 تومان میلگرد 14 بافق یزد A4﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-بافق-یزد/) ⬅️ 19,770 تومان میلگرد 16 بافق یزد A4﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-بافق-یزد/) ⬅️ 19,770 تومان میلگرد 18 بافق یزد A4﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-بافق-یزد/) ⬅️ 19,635 تومان میلگرد 20 بافق یزد A4﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-بافق-یزد/) ⬅️ 19,635 تومان میلگرد 22 بافق یزد A4﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-بافق-یزد/) ⬅️ 19,635 تومان میلگرد 25 بافق یزد A4﮲ (https://www.markazeahan.com/company/قیمت-میلگرد-بافق-یزد/) ⬅️ 19,635 تومان💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
24 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 24 دی (کد : 53544)

📅 شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_درپاد_تبریز 💢 بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔺 افزایش 415 تومانمیلگرد 8 در شاهین تبریز A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-درپاد-تبریز/) ⬅️ 18,865 تومان میلگرد 10 در شاهین تبریز A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-درپاد-تبریز/) ⬅️ 18,680 تومان میلگرد 12 در شاهین تبریز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-درپاد-تبریز/) ⬅️ 18,680 تومان میلگرد 14 در شاهین تبریز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-درپاد-تبریز/) ⬅️ 18,500 تومان میلگرد 16 در شاهین تبریز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-درپاد-تبریز/) ⬅️ 18,500 تومان میلگرد 18 در شاهین تبریز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-درپاد-تبریز/) ⬅️ 18,500 تومان میلگرد 20 در شاهین تبریز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-درپاد-تبریز/) ⬅️ 18,500 تومان میلگرد 22 در شاهین تبریز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-درپاد-تبریز/) ⬅️ 18,500 تومان میلگرد 25 در شاهین تبریز A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/میلگرد-درپاد-تبریز/) ⬅️ 18,500 تومان 💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

تیرآهن
24 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 24 دی (کد : 53543)

📅 شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ #تیرآهن_ذوب_آهن_شاخه_انبار_اصفهان 💢بارگیری از انبار اصفهان💢 @zagrosahan1 🔺 افزایش 40000 تومانتیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 2,945,000 تومان تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 3,587,000 تومان تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 4,046,000 تومان تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 4,688,000 تومان تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 5,514,000 تومان تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 7,899,000 تومان تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 8,175,000 تومان تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 8,450,000 تومان تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-beam-garaj/) ⬅ 11,477,000 تومان ⛔️با تائید لحظه ای قیمت و موجودی  💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
24 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 24 دی (کد : 53542)

📅 شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ #میلگرد_ذوب_آهن_اصفهان 💢 بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔺 افزایش 370 تومانمیلگرد 14 ذوب آهن اصفهان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-rebar/) ⬅ 18,865 تومان میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-rebar/) ⬅ 19,740 تومان میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-rebar/) ⬅ 18,680 تومان میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-rebar/) ⬅ 18,680 تومان میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-rebar/) ⬅ 18,865 تومان میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-rebar/) ⬅ 18,910 تومان میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-rebar/) ⬅ 18,680 تومان میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/zob-ahan-rebar/) ⬅ 18,680 تومان ⛔️ با تائید موجودی ⛔️ سایز 16و12 و 25 محدود میباشد💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

میلگرد
24 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 24 دی (کد : 53541)

📅 شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ 🔄#قیمت_مجدد #میلگرد_صائب 💢 بارگیری از کارخانه💢 @zagrosahan1 🔺 افزایش 500 تومانمیلگرد 8 صائب A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 19,080 تومان میلگرد 10 صائب A2﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,800 تومان میلگرد 12 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,800 تومان میلگرد 14 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,530 تومان میلگرد 16 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,530 تومان میلگرد 18 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,530 تومان میلگرد 20 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,530 تومان میلگرد 22 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,530 تومان میلگرد 25 صائب A3﮲ (https://www.markazeahan.com/company/saeb-rebar/) ⬅️ 18,530 تومان💢قیمتهای فوق بدون احتساب ارزش افزوده۹٪میباشد💢                                                    ☎️ 09109101103

×