چت

آذین فولاد جاوید پارس

محمد بهرامی

68%
جزئیات...

آگهی های خرید آذین فولاد جاوید پارس (محمد بهرامی) - 13956

ورق گرم (سیاه)
15 اسفند، 1402 1 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ضخامت 2 عرض 1000 به شرط سباst37 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
15 اسفند، 1402 1 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه ضخامت 4 عرض 1500 st37 پابرش انبار اصفهان هستیم.

ورق گرم (سیاه)
08 اسفند، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ضخامت 2 عرض 1000 به شرط سباst37 انبار اصفهان خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
08 اسفند، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه  1/5 * 1000 st37 چینی_ سبا _فولاد میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
07 اسفند، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه چینی 1/25 * 1000 st37 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
02 اسفند، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه ضخامت 2 عرض 1000 به شرط سباst37 قیمت مناسب انبار اصفهان هستیم.

ورق گرم (سیاه)
02 اسفند، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 5 * 1500 * 6000 فابریک به میزان 1 بندیل ورق سیاه 6 * 1500 * 6000 فابریک به میزان 1 بندیل انبار اصفهان خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
01 اسفند، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 5 * 1500 * 6000   فابریک  به میزان 1 بندیل ورق سیاه 6 * 1500 * 6000   فابریک به میزان 1 بندیل انبار اصفهان خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
28 بهمن، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 8 و 10 قطعات خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
25 بهمن، 1402 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ضخامت 2 عرض 1000 به شرط سباst37 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
11 بهمن، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

5 * 1500 * 6000   فابریک  به میزان   1 بندیل        6 * 1500 * 6000   فابریک   به میزان 1 بندیل  انبار اصفهان خریداریم .      

ورق گرم (سیاه)
10 بهمن، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ضخامت 2 عرض 1000 به شرط سباst37 انبار اصفهان خریداریم.       

ورق گرم (سیاه)
10 بهمن، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

  5 * 1500 * 6000   فابریک    به میزان 1 بندیل 6 * 1500 * 6000   فابریک    به میزان 1 بندیل انبار اصفهان   خریداریم     

ورق گرم (سیاه)
09 بهمن، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

     5 * 1500 * 6000   فابریک    1 بندیل 6 * 1500 * 6000   فابریک    1 بندیل   انبار اصفهان خریداریم

ورق گرم (سیاه)
04 بهمن، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ضخامت 2 عرض 1000 حتما سباst37 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
02 بهمن، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق ضخامت 2 عرض 1000 به شرط سباst37 رسمی میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
02 بهمن، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با مشخصات زیر میباشیم.   3 * 1500 * 6000   فابریک           1 بندیل   4 * 1500 * 6000   فابریک           1 بندیل    5 * 1500 * 6000   فابریک   ...

ورق روغنی (سرد)
13 دی، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار 90 روغنی کوتاه و بلند می باشیم.

ورق روغنی (سرد)
11 دی، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

50 کوتاه فولاد به میزان تک رول 60 کوتاه فولادبه میزان تک رول 70 بلند فولاد به میزان تک رول 70 فولاد 125 به میزان نک رول 1.25 با عرض 125 ترجیحا الماس و غرب به ...

ورق گرم (سیاه)
09 دی، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق

خریدار ورق سیاه با مشخصات زیر میباشیم. 3 * 1500 st52   4 * 1500 st52 6 * 1500 st52

ورق گرم (سیاه)
04 دی، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق گرم

2 * 125 *2500 (30برگ) 3 * 1/5 *3000 (100برگ) 8 * 1/5 * 3000 (5برگ) خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
04 دی، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق ضخامت 2/5 عرض 100 به بالا انبار اصفهان  رسمی می باشیم.     

ورق گرم (سیاه)
29 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

  3 * 1500 * 6000   فابریک      4 * 1500 * 6000   فابریک      5 * 1500 * 6000   فابریک      6 * 1500 * 6000   فابریک     8 * 1500 * 6000   فابریک    از هر ...

ورق گرم (سیاه)
28 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با مشخصات زیر میباشیم. 3 * 1500 * 6000   فابریک   1 بندیل  4 * 1500 * 6000   فابریک   1 بندیل  5 * 1500 * 6000   فابریک   1 بندیل

ورق گرم (سیاه)
27 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار 3 * 1500 * 6000   فابریک به میزان   1 بندیل      4 * 1500 * 6000   فابریک    به میزان 1 بندیل               5 * 1500 * 6000   فابریک    به میزان     1 ...

ورق روغنی (سرد)
11 آذر، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی 50 کوتاه و بلند فقط فولاد انبار اصفهان،به میزان یک ماشین می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
08 آذر، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ضخامت 5 تا 5/3 عرض 100 به بالا درجه 2 یا ST33 رول سنگین خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
06 آذر، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه ضخامت 5 تا 5/3 عرض 1000 به بالا درجه 2 یا ST33 رول سنگین رسمی می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
05 آذر، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ضخامت 5 تا 5/3 عرض 100 به بالا درجه 2 یا ST33 رول سنگین رسمی خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
04 آذر، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ضخامت 5 تا 5/3 عرض 100 به بالا درجه 2 یا ST33 رول سنگین به صورت رسمی میباشیم. 5~031-37778883 

×