فارسیان فراز فرنام

مراثی

45%
جزئیات...

اعلام موجودی فارسیان فراز فرنام (مراثی) - 13805

ورق گالوانیزه و رنگی
15 تیر، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 15 تیر (کد : 41595)

فارسیان فراز فرنام تهیه و تامین انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه رنگی انواع مقاطع طویل . نبشی و ناودانی و تیراهن و میلگرد

ورق روغنی (سرد)
15 تیر، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 15 تیر (کد : 41594)

فارسیان فراز فرنام تهیه و تامین انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه رنگی انواع مقاطع طویل . نبشی و ناودانی و تیراهن و میلگرد

ورق گرم (سیاه)
15 تیر، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 15 تیر (کد : 41593)

فارسیان فراز فرنام تهیه و تامین انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه رنگی انواع مقاطع طویل . نبشی و ناودانی و تیراهن و میلگرد

×