میرزایی - 13561

نام :

میرزایی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13561

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

لوله آلیاژی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

×